Isko Margal
To Be Libertarian During Election Season [en]

Whenever libertarians and anarchists such as I discuss our complex interaction engaging in electoralism, such as the situation now in the Philippines, we always face the criticisms that we are “disconnected to the masses,” “unaware of the material conditions that people face” or even worse “politically illiterate” as a part of our society.

...


May 2, 2022 Read the whole text... 6 pp.

Isko Margal
Ang Maging Libertaryo sa Gitna ng Halalan [tl]

Kapag ipinamamalas ng mga libertaryo at anarkistang katulad ko ang aming maselan na pagpili sa pakikilahok sa mga tipong kampanya halalan tulad ng nagaganap ngayon sa Pilipinas, lagi pinaparatangan ang mga bagong radikal na “diskunektado sa masa,” “walang alam sa materyal na kundisyon ng tao” o masaklap pa, “walang alam sa pulitika” sa lipunang kinabibilangan namin.

...


May 2, 2022 Read the whole text... 6 pp.