PAGLAYA
Manifesto of PAGLAYA A manifesto for a libertarian youth organization in the Polytechnic University of the Philippines and its communities [en]

Who is PAGLAYA?

PAGLAYA is a university-based anarchist community organization that explores, imbibes, and prefigures libertarian practices.

...


Mar 12, 2023 Read the whole text... 4 pp.

Isko Margal
Atin Ang Kampus, Atin Ang Oras: Militar Layas! [en]

“What you see, what you feel, what you hear; when you leave, leave it here.”

For many people who have participated in Reserve Officer Training Corps, this phrase is familiar, almost intimate. It is an oath to secrecy, as much as an oath can be rendered under duress. This golden rule, as it is called, is used to justify or at least defend abuse of power by those in power themselves. It is one thing to be security-minded, to protect the interests and safety of the group from those who seek to malign it. It is quite another to set aside their lived experiences and senses of morality, only to replace them with memories that are left behind in the designated office of the corps, or in the minds of those who have to deal with the consequences for time to come.

...


Dec 16, 2022 Read the whole text... 5 pp.

Isko Margal
An Anarchist Farewell for Percy Lapid [en]

Percival Mabasa, known popularly as Percy Lapid is among the first media workers to be killed under the Marcos II administration.

...


Oct 13, 2022 Read the whole text... 4 pp.

Isko Margal
Anarkistang Pahimakas para kay Percy Lapid [tl]

Isa si Percival Mabasa, mas kilala bilang si Percy Lapid, sa mga pinaslang na mga mamamahayag sa ilalim ng ikalawang rehimeng Marcos.

...


Oct 13, 2022 Read the whole text... 4 pp.

Deric Shannon & J. Rogue
Tumatangging Mag-Intay Pa Anarkismo at Intersectionality [tl]

Maraming maaring matutunan ang anarkismo mula sa peministang kilusan. Sa napakaraming aspeto ay nakatulong na nga ito. Ang “anarcha-feminism” ay nakapagpaunlad ng mga analisis at pag aaral ukol sa patriyarka at kaugnayan nito sa kabuuan ng estado. Ating natutunan mula sa islogan na “Ang personal ay pulitikal” na ang mga kalalakihang naghahangad ng pagkakapantay-pantay ng lahat ng uri ng tao ayon sa sekswalidad ay kailangang ituring ang mga babae ng may dignidad at respeto. Atin ring natutunan na walang proyektong rebolusyonaryo ang magtatagumpay kung patuloy na sistemikal na dodominahin, kokontrolin at aapihin ng mga kalalakihan ang mga babae, na ang sosyalismo ay may butas na hangarin, gaano man ito mawalan ng kontrol mula sa isang estado, ang dominasyon sa mga kababaihan ay naroroon parin.

...


Oct 13, 2022 Read the whole text... 19 pp.

Anonymous
Graffiti in Memory of Jennifer Laude in South NJ [en]

a-g-anonymous-graffiti-in-memory-of-jennifer-laude-1.jpg

Trans and queer anarchists in so-called southern New Jersey stand in solidarity with our siblings in the Philippines. We remember and lift up the memory of our international trans sister, Jennifer “Ganda” Laude, who was hate-crime murdered by U.S. Marine and transphobe Joseph Scott Pemberton on this day October 11, 2014. Pemberton poses a serious risk to communities everywhere as an “international pig” who got away with murder with the help of the U.S. military.

...


Oct 10, 2022 Read the whole text... 3 pp.

ABOLISYON!
Hands Off Walden Bello! [tl]

Tagalog

Ang pag-aresto kay Dr. Walden Bello ay patunay na ang libel, sistema ng pagpiyansa, at pre-trial detention (ang pangungulong habang hindi pa nadidinig ang kaso sa korte) ay mga sandata ng panunupil ng estado. Mariin naming kinukundena ang kawalang-katarungang ito at nakikiisa kami sa panawagang #HandsOffWaldenBello!

...


Aug 9, 2022 Read the whole text... 9 pp.

Simoun Magsalin
A Bongbong Marcos Presidency will be Proof Democracy Works, and That’s the Problem Fuck your “democracy in action” [en]

Bongbong Marcos is set to win the 2022 Philippine presidential election. If and when he wins, it will be ultimate proof of democracy in action, that democracy works. “Democracy in action” gave us Duterte, Trump, Thatcher, Nixon, Bush Sr. and Jr., heck Hitler too. “Democracy in action” also gave the world the Biden presidency as the so-called “harm reduction” candidate yet Biden kept the concentration camps open and allowed conservatives to assault the rights of Queer people and women. “Democracy in action” is precisely the problem.

...


May 4, 2022 Read the whole text... 6 pp.

Isko Margal
To Be Libertarian During Election Season [en]

Whenever libertarians and anarchists such as I discuss our complex interaction engaging in electoralism, such as the situation now in the Philippines, we always face the criticisms that we are “disconnected to the masses,” “unaware of the material conditions that people face” or even worse “politically illiterate” as a part of our society.

...


May 2, 2022 Read the whole text... 6 pp.

Isko Margal
Ang Maging Libertaryo sa Gitna ng Halalan [tl]

Kapag ipinamamalas ng mga libertaryo at anarkistang katulad ko ang aming maselan na pagpili sa pakikilahok sa mga tipong kampanya halalan tulad ng nagaganap ngayon sa Pilipinas, lagi pinaparatangan ang mga bagong radikal na “diskunektado sa masa,” “walang alam sa materyal na kundisyon ng tao” o masaklap pa, “walang alam sa pulitika” sa lipunang kinabibilangan namin.

...


May 2, 2022 Read the whole text... 6 pp.