Isko Margal
An Anarchist Farewell for Percy Lapid [en]

Percival Mabasa, known popularly as Percy Lapid is among the first media workers to be killed under the Marcos II administration.

...


Oct 13, 2022 Read the whole text... 4 pp.

Isko Margal
Anarkistang Pahimakas para kay Percy Lapid [tl]

Isa si Percival Mabasa, mas kilala bilang si Percy Lapid, sa mga pinaslang na mga mamamahayag sa ilalim ng ikalawang rehimeng Marcos.

...


Oct 13, 2022 Read the whole text... 4 pp.

Deric Shannon & J. Rogue
Tumatangging Mag-Intay Pa Anarkismo at Intersectionality [tl]

Maraming maaring matutunan ang anarkismo mula sa peministang kilusan. Sa napakaraming aspeto ay nakatulong na nga ito. Ang “anarcha-feminism” ay nakapagpaunlad ng mga analisis at pag aaral ukol sa patriyarka at kaugnayan nito sa kabuuan ng estado. Ating natutunan mula sa islogan na “Ang personal ay pulitikal” na ang mga kalalakihang naghahangad ng pagkakapantay-pantay ng lahat ng uri ng tao ayon sa sekswalidad ay kailangang ituring ang mga babae ng may dignidad at respeto. Atin ring natutunan na walang proyektong rebolusyonaryo ang magtatagumpay kung patuloy na sistemikal na dodominahin, kokontrolin at aapihin ng mga kalalakihan ang mga babae, na ang sosyalismo ay may butas na hangarin, gaano man ito mawalan ng kontrol mula sa isang estado, ang dominasyon sa mga kababaihan ay naroroon parin.

...


Oct 13, 2022 Read the whole text... 19 pp.

Anonymous
Graffiti in Memory of Jennifer Laude in South NJ [en]

Trans and queer anarchists in so-called southern New Jersey stand in solidarity with our siblings in the Philippines. We remember and lift up the memory of our international trans sister, Jennifer “Ganda” Laude, who was hate-crime murdered by U.S. Marine and transphobe Joseph Scott Pemberton on this day October 11, 2014. Pemberton poses a serious risk to communities everywhere as an “international pig” who got away with murder with the help of the U.S. military.

Oct 10, 2022 Read the whole text... 3 pp.