Deric Shannon & J. Rogue
Tumatangging Mag-Intay Pa Anarkismo at Intersectionality [tl]

Maraming maaring matutunan ang anarkismo mula sa peministang kilusan. Sa napakaraming aspeto ay nakatulong na nga ito. Ang “anarcha-feminism” ay nakapagpaunlad ng mga analisis at pag aaral ukol sa patriyarka at kaugnayan nito sa kabuuan ng estado. Ating natutunan mula sa islogan na “Ang personal ay pulitikal” na ang mga kalalakihang naghahangad ng pagkakapantay-pantay ng lahat ng uri ng tao ayon sa sekswalidad ay kailangang ituring ang mga babae ng may dignidad at respeto. Atin ring natutunan na walang proyektong rebolusyonaryo ang magtatagumpay kung patuloy na sistemikal na dodominahin, kokontrolin at aapihin ng mga kalalakihan ang mga babae, na ang sosyalismo ay may butas na hangarin, gaano man ito mawalan ng kontrol mula sa isang estado, ang dominasyon sa mga kababaihan ay naroroon parin.

...


Oct 13, 2022 Read the whole text... 19 pp.